Lucas 24:30-31

Orde van dienst (Berkel morgendienst)
Gezang 21
schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Psalm 118,9.10
gebed om de Geest
lezen Lucas 23:56b-24:12 (Evelien)
Liedboek gezang 208,17-19
lezen Lucas 24:13-35 (Jodi)
Liedboek gezang 215 (kinderen halleluja)
lezen Genesis 49:8-12
Psalm 89,9-11
lezen Jesaja 43:9-21
Psalm 96,6-8
lezen Jesaja 49:8-13
Psalm 98,1.2
lezen Jesaja 55
Psalm 138
lezen 1Korintiërs 15:1-11
Liedboek gezang 445
lezen Lucas 24:30-31
’preekje’
Liedboek gezang 214,3.4
muzikaal intermezzo
Liedboek gezang 281,1.2
lezing van de wet
Liedboek gezang 281,3.4
Dankzegging en voorbeden, gezongen Onze Vader
collecte
Liedboek gezang 200

Loenen-Abcoude 31/03/02

<<<


Schuldbelijdenis

Laten wij voor de Here onze zonden belijden:


Vader in de hemel, levende God,

Juist als wij uw Zoon zien staan in heerlijkheid van nieuw leven, als we zien dat uw liefde sterker is dan de dood, valt licht en kleur over ons eigen bestaan, en zien wij onszelf ook als oude mensen.

Wij belijden U onze onwil, onze kwaadaardigheid en ons onvermogen. We schamen ons en weten ons schuldig tegenover U en onze naasten.

Vader in de hemel, levende God,

Juist ook als wij uw Zoon zien staan in heerlijkheid van nieuw leven, verlangen wij des te meer daarin te mogen delen door uw Heilige Geest. Ontferm U over ons, barmhartige God en Vader: spreek ons vrij, maak ons schoon, herschep ons in Jezus’ leven voor ons leven, zodat wij met vreugde leven tot eer van U.

Door Christus onze Heer - Amen.


Genadeverkondiging

Broeders en zusters,


Ieder die oprecht schuld beleden heeft, die in vertrouwen een beroep gedaan heeft op Jezus Christus, onze Heer, mag erop rekenen dat alle zonden hem of haar werkelijk vergeven zijn. De Vader in de hemel geeft immers overvloedig zijn genade aan allen die Hem daarom vragen.

Ieder die werkelijk bereid is met de zonde te breken en oprecht de hulp van de Geest verlangt om voortaan God en onze naaste lief te hebben, mag verhoring verwachten.

Want onze hemelse Vader geeft beslist zijn Geest aan wie Hem om nieuw leven vragen.

Dit verzeker ik u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest - Amen.


Gebed om de Geest

Christus onze Heer,


U die dood geweest bent en kijk! U leeft tot in alle eeuwigheid! U vragen we vanmorgen om de gave van uw Heilige Geest. Laat ons scherp kunnen zien en horen, als uw woorden klinken, als we uw boodschap samen bezingen. Laat Hem U voor ons uit tekenen in goedheid en genade, in leven en vrede, in kracht en in nieuw leven tot in eeuwigheid. Amen.


Verbindende teksten

Eerst dan het paasevangelie, uit Lucas, gelezen door Evelien. We stemmen ermee in met Lied 208,17-19.


Er was gezegd: Ik zal de herder slaan en de schapen verstrooien. En het was gebeurd. Maar kijk dan nu verder: Jezus, de goede herder, op zoek naar zijn verstrooide schapen. Hij vindt er twee. Lucas verder, gelezen door Jodi.

Aansluitend Lied 215.


Hij begon bij Mozes en de profeten. Hij legde uit: dit ging over de Christus en dat. Het Lam van God, de Leeuw uit Juda, oudtijds voorzegd: Genesis 49:8-12.


Dit is het woord van God. Laten we het beamen met Psalm 89,9-11.


God maakt iets nieuws, nieuwer dan de schepping oud is en toch voorzegd, want Hij is Jahwe, en buiten Hem is er geen verlosser: Jesaja 43:9-21.


Dit is het woord van God. Laten we het beamen met Psalm 96,6-8.


Als God de lamp van nieuw leven aansteekt die brandt tot in eeuwigheid, laat Hij zijn licht schijnen over alle mensen. Niemand mag zich niet aangesproken weten door Jezus Christus, onze Heer, die leeft: Jesaja 49:8-13.


Dit is het woord van God. Laten we het beamen met Psalm 98,1.2


Zoek de Here en kijk! vind Hem hier in Jezus Christus, de levende. Het wonder van genade en nieuwheid van leven dat in zijn opstanding tastbaar is, het reikt tot in de eeuwigheid en wil ons in die eeuwige vreugde binnen brengen, voor ons gratis, zonder geld, zonder prijs: Jesaja 55.


Dit is het woord van God. Laten we het beamen met Psalm 138.


Wie ook dit evangelie doorgeeft, waar dan ook, laat het het evangelie zijn van deze Jezus, de Heer, die is opgestaan: zo prediken wij, en zo bent u tot geloof gekomen: 1Korintiërs 15:1-11.


Dit is het woord van God. Laten we het beamen met Lied 445.


Laten we niet alleen naar het grote kijken, maar ook naar het kleine: Lucas 24:30-31.


Ook dit is het woord van God.


Wat Jezus ook had gezegd, het was nog niet echt tot die twee leerlingen doorgedrongen. Ze hadden de Schriften zien open gaan, en hun harten brandden, maar hun ogen waren nog niet echt geopend. Jezus verwijt hun niet, Jezus verwijdert zich niet van hen. Hij blijft juist toch bij hen en gaat met hen terug naar vóór zijn lijden. Terug naar toen Hij een eerste beker had rondgegeven en gezegd: voordat het koninkrijk van God gekomen is zal Ik hier niet meer uit drinken. Terug naar toen Hij een brood genomen had, de dankzegging uitgesproken, het gebroken en gedeeld: dit is mijn lichaam voor jullie. Zonder veel verdere woorden doet Hij het opnieuw: het brood, de zegen, en deelt uit: dit is mijn lichaam voor jullie.

Dat opent hun de ogen: Hij is het zelf.

Hij blijft niet. Hij is het zelf op weg naar zijn koninkrijk.

Houdt mij niet vast, Ik ben op weg naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.

Laat dit detail ook ons de ogen openen: Hij is het zelf, Jezus leeft en wil met ons gaan, ook de details van ons leven door. Hij weet wat leven is, concreet: dit is mijn lichaam, voor jullie. Hij weet wat sterven is, concreet: zijn lichaam is gegeven voor ons. Hij weet wat nieuw leven is, concreet, want Hij is opgestaan. Zo wil Hij met ons gaan, op weg naar zijn koninkrijk, als ook de wijn nieuw zal zijn. Laten wij dan, op onze plek in de geschiedenis, steeds weer sterk aandringen bij Hem, om bij ons te blijven. In de details van je leven zul je het zien: Hij is het zelf, Hij leeft. Hij leeft voor ons en met ons tot in alle eeuwigheid.

Laten we ook dit woord beamen met Lied 214,3.4


<<<